home
home
Egzaminy uzupełniające


do liceum odbędą się03.07.2018od godz. 10:00,

(j. polski, matematyka,

rozmowy kwalifikacyjne)

W TYM ROKU ŚWIĘTUJEMYJUBILEUSZ 25-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY!!!


WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI I INFORMACJE O ŻYCIU NASZEJ SZKOŁY

ZNAJDZIECIE NA NASZYM OFICJALNYM

PROFILU NA FACEBOOK'U

 
LISTA PODRĘCZNIKÓW

DLA


GIMNAZJUM I LICEUM

DOSTĘPNA JEST

TUTAJ

 


REGULAMIN UCZNIOWSKI ZNAJDUJE SIĘ

TUTAJ


STATUT SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ

TUTAJ


STATUT SZKOŁY Drukuj

 

STATUT AUTORSKIEGO  TRZYLETNIEGO  LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCCEGO  NIEPUBLICZNEGO  NR  42

W  WARSZAWIE

obowiążuje od 01.09.2016 r.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 

1.  Szkoła jest prywatną placówką oświatowo-wychowawczą.

2. Założycielem i właścicielem  szkoły jest  Wojciech  Zientarski,  zamieszkały w Nowej Iwicznej przy ul. Jarzębinowej 8.

3.  Szkoła jest prowadzona i nadzorowana przez Wojciecha Zientarskiego, który ponosi pełną  odpowiedzialność za jej właściwe funkcjonowanie.

4. Siedzibą szkoły jest m.st.Warszawa.

§ 2

 

1. Pedagogiczny nadzór nad działalnością szkoły sprawuje właściwy ze  względu na siedzibę szkoły Kurator Oświaty.

2.  Finansowy nadzór nad działalnością szkoły przysługuje jedynie  właściwym – do tego celu powołanym - instytucjom państwowym.

 

§ 3

 

1. Działalność   szkoły   finansowana   jest   z  opłat  za  naukę  (tzw. czesne)  i  innych  opłat   ponoszonych przez rodziców lub opiekunów uczniów na rzecz szkoły, a  także z funduszy uzyskanych w wyniku pozalekcyjnej działalności szkoły oraz ze środków  przekazywanych bezpośrednio  szkole  przez  innych  donatorów.

2.  Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązani są do terminowego uiszczania ustanowionych opłat.  Zasady regulowania  należności  wobec  szkoły  określa  osobna  umowa  zawierana z rodzicami ucznia przez właściciela szkoły.

 

§ 4

 

1.  Szkoła realizuje podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych oraz stosuje zasady  klasyfikowania i promowania uczniów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

 

§ 5

1.  Rodzice  lub  opiekunowie  uczniów   mają  obowiązek  systematycznego  uczestniczenia w zebraniach  rodziców  z  nauczycielami.

2. Rodzice lub opiekunowie uczniów mają prawo do pełnej i bieżącej informacji dotyczącej wyników w nauczaniu i sprawowaniu swojego dziecka.

 

§ 6

1.  Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły pozostaje w zgodzie z przepisami  prawa państwowego oraz ideami zawartymi w  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka oraz konwencji Praw Dziecka.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 7

1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka.

2. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju duchowego intelektualnego i fizycznego.

 

§ 8

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi trzy lata.

2.  Szkoła pragnie przygotować swoich uczniów do studiów wyższych,  jak  również  nauczyć ich  konkretnych umiejętności np. swobodnego posługiwania się  dwoma językami obcymi, pracy z komputerem  itd.

3. Istotnym  celem  szkoły  jest  to,  aby  jej  absolwenci   posiedli  umiejętność  pozytywnego dostosowywania się do zmieniającej się  rzeczywistości (np. zdolność do  zmiany  zawodu w razie konieczności).

 

§ 9

1.  Szkoła jest neutralna światopoglądowo, co oznacza, że nie narzuca swoim uczniom jednej doktryny, lecz umożliwia twórcze poszukiwania.

2. Tożsamość szkoły określa przywiązanie do wartości humanistycznych.

3. Szkoła jest apolityczna, co wyklucza możliwość  działania  na  jej  terenie  wszelkich organizacji politycznych.

§ 10

1. Szkoła  dąży  do  maksymalnej  efektywności  nauczania,  co  wyraża  się  między innymi :

a) realizowaniem indywidualnych programów dla uczniów zdolnych;

b) organizowaniem   dodatkowych   zajęć  dla  uczniów   słabszych.


 

Rozdział III

 

Organa szkoły

§ 11

1. Organami szkoły są:

a) dyrektor;

b) rada pedagogiczna;

c) samorząd uczniowski.

 

Dyrektor

§ 12

1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje właściciel szkoły.

2. W zakresie dyscypliny pracy  jednostką  nadrzędną  dla  dyrektora  jest  właściciel szkoły.

 

 

§ 13

1. Czas pracy dyrektora szkoły jest nienormowany.

 

 

§ 14

1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością organizacyjną i dydaktyczno-wychowawczą

szkoły.

 

§ 15

1. Dyrektor szkoły przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor szkoły decyduje o  zwoływaniu  wszelkich  zebrań  rodziców i  nauczycieli oraz          ustala ich termin.

3. Dyrektor szkoły może uczestniczyć w takich zebraniach.

 

§ 16

1. Dyrektor szkoły opracowuje a właściciel szkoły zatwierdza:

a) program dydaktyczno-wychowawczy szkoły;

b) strukturę  organizacyjną   szkoły  oraz   zakres  obowiązków   pracowników   szkoły;

c) preliminarz budżetowy szkoły;

d) roczne  sprawozdanie z  działalności  dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 17

1. Dyrektor szkoły,  korzystając z  upoważnienia właściciela  szkoły,  zatrudnia  i  zwalnia

pracowników szkoły oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy  niezbędne dla  właściwego

funkcjonowania szkoły.

2. Dyrektor   szkoły   wnioskuje   do  właściciela   szkoły  o  wyróżnienie   bądź   ukaranie

pracowników  szkoły.

§ 18

1.Dyrektor szkoły organizuje rekrutację uczniów do szkoły oraz określa jej kryteria i zasady.          Wymaga to następnie zatwierdzenia przez właściciela szkoły.

 

§ 19

1. Dyrektor  szkoły  odpowiada   za   przestrzeganie  dyscypliny  budżetowej,  prawidłowe

prowadzenie  i   przechowywanie  dokumentacji  administracyjnej  i  finansowej, a  także

za właściwe zabezpieczenie mienia szkoły.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

§ 20

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, odpowiedzialnym wraz z dyrektorem  za  realizację  programu  dydaktyczno - wychowawczego.

2. Rada Pedagogiczna  jest  zarazem  organem  doradczo-opiniodawczym  dyrektora  szkoły.

 

§ 21

1. W   skład    Rady   Pedagogicznej   wchodzą   wszyscy   nauczyciele  uczący   w  szkole.

2. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły.

§ 22

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły.

2. Uczestnictwo   członków  Rady  Pedagogicznej   w  jej  zebraniach  jest  obowiązkowe.

 

§ 23

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

2. Przebieg zebrań Rady Pedagogicznej jest niejawny.

3. Dostęp do księgi protokołów mają: właściciel  szkoły, dyrektor,  nauczyciele i  właściwe

władze oświatowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

1. Porządek posiedzeń Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

2. Opinie i decyzje Rada Pedagogiczna wyraża w formie uchwał, podejmowanych  zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

3. W przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4. Na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej głosowania  te mogą  być tajne  lub

jawne.

§ 25

1. Do uprawnień Rady Pedagogicznej należy:

a) rozpatrywanie bieżących kwestii dydaktyczno-wychowawczych;

b) nagradzanie  i  karanie  uczniów  w   zakresie  właściwym  dla  Rady   Pedagogicznej;

c) opiniowanie  organizacji   pracy  szkoły  i  programu   dydaktyczno-wychowawczego,

opracowanych przez dyrektora szkoły;

d) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

 

 

Samorząd szkolny

§ 26

1.Głównym celem istnienia samorządu  szkolnego jest  umożliwienie młodzieży  aktywnego          udziału w życiu szkoły.

2. Istotnym elementem działalności samorządu szkolnego jest też rozwijanie samodzielności

uczniów i ich poczucia odpowiedzialności za losy całej wspólnoty uczniowskiej.

 

§ 27

1. Regulamin samorządu szkolnego winien uwzględniać zasady demokracji i tolerancji  jako

podstawy stosunków międzyludzkich w szkole.

 

 

Rozdział IV

Organizacja szkoły

§ 28

1. Lekcje rozpoczynają się o godz.8.15 i trwają po 45 minut każda  z  dziesięciominutowymi

przerwami i jedną dwudziestominutową. Dziennie klasa nie może mieć więcej niż 7 lekcji

obowiązkowych.

2. Łączna liczba lekcji obowiązkowych w klasie tygodniowo nie  może  być większa  niż 35.

3.  Wszelkie przerwy w zajęciach lekcyjnych (ferie, wakacje, święta państwowe) są takie same jak w szkołach publicznych.

4.  Harmonogram roku szkolnego jest zgodny z harmonogramem obowiązującym w szkołach publicznych.

 

 

 

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 29

1. W szkole zatrudnia się   nauczycieli  oraz  pracowników   ekonomicznych,  inżynieryjno-

-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają  obowiązujące  przepisy

ogólne, z tym że nie dotyczy to Karty Nauczyciela.

3. Umowy zawiera i  rozwiązuje  dyrektor  szkoły, po uzyskaniu  upoważnienia  właściciela

szkoły.

 

§ 30

1. Nauczyciele  winni  nauczać i  wychowywać  w  zgodzie  z  zasadami  etyki  zawodowej.

2. Nauczyciel    prowadzi    pracę   dydaktyczno-wychowawczą  i   opiekuńczą   oraz   jest

odpowiedzialny  za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece

uczniów.

3. Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególności za:

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

c) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;

d) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

e) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.

 

§ 31

1. Nauczyciel winien służyć pomocą w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów.

2. Nauczyciel    winien   wspierać    rozwój    psychofizyczny   uczniów,   ich   zdolności

i zainteresowania .

 

§ 32

1. Do podstawowych zadań wychowawcy należy:

a) indywidualna opieka nad każdym wychowankiem;

b) organizacja  form  życia  w  grupie,  które  rozwijają  jednostkę  i   integrują   zespół

uczniowski;

c) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie;

d) utrzymywanie bieżącego kontaktu z rodzicami uczniów.

 

§ 33

1. Nauczyciele zobowiązani są do stałego doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych

i podnoszenia wiedzy merytorycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Uczniowie szkoły

§ 34

1. Uczniowie szkoły mają prawo do:

a) rzetelnej i efektywnej  nauki  w klimacie  bezpieczeństwa  psychicznego,  życzliwości

i akceptacji;

b) podmiotowego traktowania;

c) swobody wyrażania myśli i  przekonań, o ile  nie  naruszają  tym  dobra  innych  osób;

d) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej   oceny  oraz   ustalonych  sposobów    kontroli

postępów w nauce;

e) pomocy w przypadku trudności w nauce;

f) rozwijania zainteresowań i zdolności;

g) utworzenia samorządu szkolnego.

§ 35

1. Uczniowie szkoły mają obowiązek:

a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie;

b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

c) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

i innych pracowników szkoły;

d) dbać o dobro materialne i wizerunek szkoły.

 

§36

1. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń            telekomunikacyjnych ( w tym telefonów komórkowych).

§ 37

1. Uczniowie są przyjmowani do ALON  nr 42 w wyniku egzaminu wstępnego.

 

 

§ 38

1. Uczeń może być relegowany ze szkoły, gdy:

a) uchyla się notorycznie od wypełniania obowiązków szkolnych,

b) jego zachowanie jest naganne ( trzecia roczna ocena naganna ze sprawowania oznacza    automatyczne relegowanie ucznia ze szkoły lub nieukończenie jej w przypadku ucznia klasy trzeciej)

c) łamie zakaz przynoszenia do szkoły i na imprezy organizowane przez ALON 42 alkoholu i narkotyków. Niedozwolone jest zażywanie tych substancji w czasie zajęć szkolnych i podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych organizowanych przez szkołę.

d) jego rodzice (opiekunowie) nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych wobec szkoły,

 

 

 

 

§ 39

1. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 40

1. Szkoła może rozpocząć i prowadzić działalność w sytuacji niepełnej liczby poziomów klas.

 

§ 41

1. Od decyzji organu szkoły służy prawo odwołania do właściciela szkoły.

2. Decyzja właściciela szkoły jest nieodwołalna.

 

§ 42

1. Regulaminy organów szkoły winny być uchwalone w ciągu pierwszego miesiąca  od  ich

powołania i muszą pozostawać w zgodzie z obowiązującymi  przepisami.

2. Zmiana regulaminu organu szkoły uchwalona jest przez dany organ.
3. Regulaminy organów szkoły wymagają akceptacji właściciela szkoły.

 

§ 43

1. Statut szkoły może być zmieniony przez jej właściciela.

2. Zmiana statutu szkoły wymaga zatwierdzenia przez powołane do tego władze oświatowe.

 

 

 

KONIEC