home
home
Egzaminy uzupełniające


do liceum odbędą się03.07.2018od godz. 10:00,

(j. polski, matematyka,

rozmowy kwalifikacyjne)

W TYM ROKU ŚWIĘTUJEMYJUBILEUSZ 25-LECIA ISTNIENIA SZKOŁY!!!


WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI I INFORMACJE O ŻYCIU NASZEJ SZKOŁY

ZNAJDZIECIE NA NASZYM OFICJALNYM

PROFILU NA FACEBOOK'U

 
LISTA PODRĘCZNIKÓW

DLA


GIMNAZJUM I LICEUM

DOSTĘPNA JEST

TUTAJ

 


REGULAMIN UCZNIOWSKI ZNAJDUJE SIĘ

TUTAJ


STATUT SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ

TUTAJ


REGULAMIN UCZNIOWSKI Drukuj

Regulamin uczniowski ALON 42

 

Uczeń ma obowiązek:

1. Uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych;  nieobecność na nich musi być usprawiedliwiona przez rodziców.

2. Przychodzić punktualnie na zajęcia i inne imprezy szkolne.

3. Być przygotowanym  do  zajęć  i odpowiednio wyposażonym w pomoce szkolne, zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

4. Dbać o schludny wygląd  - ubrania wierzchnie (w tym nakrycia głowy) pozostają w szatni;  podczas oficjalnych wydarzeń szkolnych obowiązuje strój galowy.

5. Zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.

6. Stosować się do poleceń nauczyciela dotyczących przebiegu lekcji.

7. Dbać o kulturę języka.

8. Zachowywać porządek w sali lekcyjnej ( w sali komputerowej oraz bibliotece obowiązują oddzielne regulaminy).

9. Dbać o sprzęty szkolne (niedopuszczalne jest niszczenie mienia szkolnego).

 

Niedopuszczalne jest:

10. Spożywanie posiłków oraz picie napojów podczas lekcji.

11. Palenie papierosów, spożywanie i wnoszenie na teren szkoły alkoholu oraz innych środków odurzających. Powyższy zakaz obowiązuje podczas wszystkich zajęć  i  wyjazdów organizowanych przez szkołę.

12. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych.

13. Posiadanie podczas zajęć  telefonów komórkowych i innych sprzętów telekomunikacyjnych - należy je wyłączyć i zdeponować w wyznaczonym miejscu.

 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad podlega sankcjom zapisanym w regulaminie szkoły, szkolnym systemie oceniania oraz Statucie ALON 42.

Dokumenty te, dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, precyzyjnie formułują również prawa ucznia.