Oferta dla kandydatów do gimnazjum

Wymagane dokumenty dla Kandydatów, którzy chcą zostać przyjęci do klas pierwszych Gimnazjum:

  • świadectwo lub kopia ukończenia V klasy szkoły podstawowej
  • wykaz ocen z półrocza VI klasy (poświadczone przez szkołę)
  • podanie z prośbą o przyjęcie do gimnazjum

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły

Szkoła zapewnia:
autorski program nauczania,
– naukę języka angielskiego w wymiarze czterech godzin tygodniowo,
– naukę języka niemieckiego,  francuskiego lub hiszpańskiego (3 godziny tygodniowo),
– naukę informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej (bezprzewodowy internet w szkole),
– możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych służących poszerzeniu wiedzy i zainteresowań ucznia (koła przedmiotowe, dyskusyjny klub filmowy, koło teatralne, plastyczne,  kultura antyczna, historia sztuki, filozofia),
– różnorodne zajęcia sportowe (basen, siłownia, siatkówka, koszykówka, piłka nożna),
– w  przypadku  powstania  zaległości  wynikających  z  powodów  niezawinionych  przez ucznia (np. choroba)  możliwość  indywidualnej pomocy  ze  strony  każdego  z  nauczycieli w ramach tzw. konsultacji,
– stypendia dla uczniów najzdolniejszych,
– świetną lokalizację (obok Łazienek),  doskonałe warunki lokalowe,  ochronę

Szkołą umożliwia udział w:
– obozach letnich  (obóz  integracyjny dla nowo przyjętych  uczniów, obozy rowerowe, wędrowne itd.),
– obozie narciarskim organizowanym podczas ferii zimowych,
– wymianie ze szkołami z krajów Europy Zachodniej oraz wycieczkach do tych krajów,
– naukowych  wyjazdowych  sesjach  literackich,  filmowych,  historycznych  oraz  matematycznych,
– rejsach  morskich